فراواقع گرایی، سوررئالیسم یا ابهام گرایی یکی از جنبش های معروف هنری درقرن بیستم است. زمانی که دادائیسم درحال ازبین رفتن بود،پیروان آن به دورآندره برتون که خودنیززمانی از دادائیست ها بودگردآمدندوطرح مکتب جدیدی راریختند که درسال 1922 به طور رسمی فراواقع گرایی نامیده شد . واژه  ""سوررئالیسم " راقبلا شاگال به کاربرده بود. ویژگیهای سوررئالیسم درنقاشی به خصوص درآثار دالی ، آؤپ ، ماکس ارنست ، میرو بهتر از ادبیات شناخته شد . 

فراواقع گرایی ( سوررئالیسم) محصول تغییرات بعد جنگ جهانی اول وفراموشی دادائیسم بود. ظهور سوررئالیسم زمانی بود که نظریه های فروید روانشناس اتریشی درباره ضمیرناخودآگاه ورویا وواپس زدگی ( سرکوب ) ، فرهیختگان اروپا را به خود مشغول کرده بود . آندره برتون ولویی آراگون که هردو پزشک امراض روانی بودند ازتحقیق های فروید الهام گرفتندوپایه مکتب جدید خود را برفعالیت ضمیرناخودآگاه بنا نهادند.

تصاویری از سبک سوررئالیسم